Visuele inspectie elektrische installaties NEN 1010 / NEN 3140

Inleiding

Voordat met de metingen aan een elektrische installatie kan worden begonnen, dient een visuele inspectie of visuele controle te worden uitgevoerd. Dit is een activiteit waarbij de basisinformatie over de staat van de elektrische installatie wordt verkregen. Zowel de NEN 1010 als de NEN 3140 vereisen een visuele inspectie van de installatie. Het is mogelijk dat er afwijkingen worden geconstateerd tijdens de visuele inspectie die moeten worden verholpen voordat er gemeten mag worden. U kunt hierbij denken aan een onderbroken beschermingsleiding. Een belangrijke eis is dat toegepaste materialen zoals automaten, kabels, schakelaars, etc. voldoen aan de van toepassing zijnde productnormen. De keuze van materiaal (IP-waarde) moet eveneens in overeenstemming zijn met de omstandigheden waarin de installatie zit. Hierbij valt te denken aan vochtige en/of stoffige omstandigheden. Het is belangrijk dat installatiematerialen in een goede staat van onderhoud zijn. Het is niet toegestaan dat materialen zodanig zijn beschadigd of aangetast dat de veiligheid van personen in het geding is.

NEN 3140 en visuele inspectie

In de NEN 3140 staat dat de visuele inspectie plaats dient te vinden aan de hand van de volgende criteria:

 • de noodzakelijke tekeningen aanwezig zijn en de juiste informatie vermeld is;
 • de verschillende (installatie)delen eenduidig herkenbaar zijn;
 • de eventueel aanwezige beschadigingen geen gevaar veroorzaken;
 • het elektrisch materieel ten minste in overeenstemming is met de installatie-eisen;
 • de gangpaden bestemd voor bediening en onderhoud en de vluchtwegen voldoende ruim en goed toegankelijk zijn;
 • de verbindingen van de zichtbare beschermingsleidingen in orde zijn;
 • de juiste beveiligingstoestellen aanwezig zijn en juist zijn ingesteld;
 • de veiligheidsketens in orde zijn;
 • de aanwezige meetinstrumenten, signaallampen en dergelijke functioneren.

Bij de inspectie dient er te worden nagegaan of de installatie nog voldoet aan de veiligheidsbepalingen zoals deze van kracht waren ten tijde van de installatie. Vaak ontstaan afwijkingen hierop door gebruik van de installatie, het ouder worden van de installatie, maar ook als een installatie niet juist gebruikt of onderhouden wordt. Belangrijk is om tijdens de visuele inspectie te beoordelen wat hiervan de oorzaak kan zijn.

NEN 1010 en visuele inspectie

In de NEN 1010 is gesteld dat de visuele controle er toe dient dat bij nieuwe installaties te kunnen vaststellen dat de juiste elektrotechnische materialen zijn gekozen en dat deze op de juiste wijze zijn geïnstalleerd.

Visuele inspectie in de praktijk

In de praktijk wordt de inspectie van de elektrische installatie uitgevoerd aan de hand van een checklijst gebaseerd op NEN 1010 en/of NEN 3140. Een dergelijke checklijst biedt een houvast, zodat aan alle aspecten wordt gedacht en er geen zaken vergeten kunnen worden. Daarnaast dient een checklijst als een vorm van bewijslast dat op een zeker moment een aantal zaken zijn beoordeeld. Belangrijk bij het toepassen van checklijsten is dat deze volledig worden ingevuld. Indien bepaalde zaken niet van toepassing zijn dan dient dat aangegeven/aangevinkt te worden. Dit is belangrijk om discussies met het bevoegde gezag te voorkomen. In het cursusmateriaal van Ingenium zijn een aantal voorbeeld inspectielijsten opgenomen:

 • Visuele inspectie elektrische installaties algemeen;
 • Visuele inspectie elektrische installaties in ruimten;
 • Visuele inspectie schakel- en verdeelinrichtingen;
 • Checklijst NEN 3140 inspectie elektrische installatie.

Praktisch overzicht inspectiepunten

In een uitgebreide tabel onder de downloads hebben wij getracht een overzicht te geven van belangrijke visuele aspecten. Deze lijst is natuurlijk nooit compleet, maar geeft een goed beeld van de visuele inspectiepunten. Klik HIER voor de lijst als PDF bestand. Wilt u een praktische cursus inspectie en oplevering van elektrische installaties volgens NEN 1010 en NEN 3140 volgen? Klik HIER voor meer informatie.

Geplaatst in .