Aanbod cursussen elektrische veiligheid NEN3140

Elektrische veiligheid en de Arbowet

Artikel 8 van de Arbeidsomstandighedenwet (kortweg Arbowet genoemd) legt de werkgever de verplichting op dat deze de werknemer doeltreffend inlicht over de te verrichten werkzaamheden, de daarmee gepaard gaande risico's alsmede de maatregelen die erop gericht zijn deze risico's te voorkomen dan wel te beperken.

In aanvulling daarop spreekt het Arbeidsomstandighedenbesluit artikel 3.5 over dat elektrotechnische werkzaamheden en  bedieningswerkzaamheden die gevaren kunnen opleveren worden uitgevoerd door deskundige, voldoende onderrichte en daartoe bevoegde medewerkers.

De norm NEN 3140, genaamd Bedrijfsvoering van elektrische installaties is algemeen geaccepteerd als stand der techniek en stand der wetenschap voor elektrische veiligheid. Naast de inspectie van elektrische installaties en de keuring van arbeidsmiddelen gaat een groot deel over de risico’s en de maatregelen voor het veilig werken.

In de NEN 3140 cursussen elektrische veiligheid wordt eerst gestart met het bespreken van de elektrische risico’s zoals kortsluiting en elektrocutie en de te nemen maatregelen.

De NEN 3140 onderscheidt een aantal verschillende niveaus als het gaat om kennis en bekwaamheid, te weten:

  • Voldoende onderricht Persoon in het kader van de NEN 3140
  • Vakbekwaam Persoon in het kader van de NEN 3140
  • Werkverantwoordelijke in het kader van de NEN 3140
  • Installatieverantwoordelijke in het kader van de NEN 3140

Voldoende onderricht Persoon

Een voldoend onderricht persoon (VOP-er) is werknemer die niet over een elektrotechnische vooropleiding beschikt.  VOP-ers zijn opgeleide personen die vanwege een effectieve bedrijfsvoering bevoegd zijn voor een aantal eenvoudige elektrotechnische taken. Hierbij valt te denken aan magazijnmeesters die elektrische handgereedschappen keuren, gebouwbeheerders die smeltveiligheden vervangen, etc.

Wilt u de kwalificatie VOP NEN 3140 behalen? Volg dan de praktische cursus Voldoende Onderricht Persoon NEN 3140.

Vakbekwaam Persoon

Een vakbekwaam persoon (ook wel VP-er genoemd) is een persoon (meestal een installatiemonteur) die elektrotechnische werkzaamheden uitvoert. De vakbekwaam persoon beschikt over een elektrotechnische vooropleiding op WEB-niveau 2 (Wet educatie en beroepsonderwijs). De vakbekwaam persoon wordt aangestuurd door een werkverantwoordelijke. Voor vooraf vastgelegde werkzaamheden heeft de VP-er geen werkopdracht nodig, maar kan hij volledig zelfstandig opereren. Deze werkzaamheden zijn dan in zijn aanwijzing als VP-er vast­gelegd. Voor werken onder spanning zijn aanvullende eisen gesteld. Deze mogen pas na een schriftelijke opdracht van de werkverantwoordelijke te worden uitgevoerd. Elektrotechnische werkzaamheden, waaronder het inspecteren van installaties vallen onder de vakgebied van de vakbekwaam persoon.

Wilt u de kwalificatie VP NEN 3140 behalen? Volg dan de praktische cursus Vakbekwaam Persoon NEN 3140.

Werkverantwoordelijke

Een werkverantwoordelijke stuurt VP-ers en VOP-ers aan. De werkverantwoordelijke en is eindverantwoordelijk voor de uitgevoerde werkzaamheden. Hij zorgt in overleg met de installatieverantwoordelijke dat de werkzaamheden in procedures en instructies zijn vastgelegd. Het instrueren is ook een van de taken van de werkverantwoordelijke. De werkverantwoordelijke is in de praktijk vaak een leidinggevende monteur of een chef van de technische dienst.

Wilt u de kwalificatie WV NEN 3140 behalen? Volg dan de praktische cursus Installatie en Werkverantwoordelijke NEN 3140.

Installatieverantwoordelijke

De installatieverantwoordelijke is de eindverantwoordelijke persoon voor de elektrotechnische werkzaamheden, installatie en arbeidsmiddelen. De IV-er stuurt alle werkzaamheden aan als het gaat om ontwerp, aanleg en inspectie van de installatie, de aanschaf, onderhoud en keuring van arbeidsmiddelen. Tevens behoort de borging van de procedures en instructies voor het veilig werken aan elektrische installaties tot het competentiegebied van de installatieverantwoordelijke.

Wilt u de kwalificatie WV NEN 3140 behalen? Volg dan de praktische cursus Installatie en Werkverantwoordelijke NEN 3140.