Aanwijzen van medewerkers gasinstallaties

De aanwijzing van vakbekwaam personeel bij gastechnische installaties

Bij gastechnische installaties is het nog niet het geval dat deze enkel aangelegd en onderhouden mogen worden door erkende bedrijven met vakbekwaam personeel, zoals dit bij elektrotechnische installaties wel het geval is. Is hier behoefte aan? En zo ja, is het ook echt nodig voor deze tak van sport? Als er een dergelijk aanwijsbeleid komt, voldoet u als werkgever zijnde dan aan de wettelijke verplichtingen daarvoor? Hoe kunt u dat controleren? Vindt uw aanwijsbeleid volgens de normen plaats? In dit artikel leest u er alles over.

Het is logisch dat u als werkgever verantwoordelijk bent voor een veilige werkomgeving voor uw werknemers, volgens de richtlijnen van de Arbo-wetgeving. U moet onder andere dus investeren in algemene en persoonlijke beschermingsmiddelen. Daar moet u niet alleen in investeren, uw medewerkers moeten hier ook duidelijk over ingelicht worden. Bijvoorbeeld over de gevaren die gepaard gaan met hun werkzaamheden en  hoe zij in geval van nood moeten en kunnen handelen.

Wat als er geen schriftelijke benoeming is?

Als werknemers bepaalde verantwoordelijkheden en werkzaamheden hebben, moeten zij soms ook voldoen aan bepaalde opleidingen, zoals bepaald is in de normen NEN-EN 50110-1 en NEN 3140. Hebben deze werknemers geen schriftelijke en dus formele benoeming, dan mogen zij ook geen handelingen verrichten aan installaties. De medewerker moet de opleiding volgen en behalen, maar als werkgever is het uw taak en verantwoordelijkheid om dit te controleren en te waarborgen. Hierbij maakt het niet uit welke andere opleidingen een medewerker heeft gevolgd of wat precies zijn functie is.Hij of zij moet officieel bevoegd zijn, anders voldoet u niet aan de eisen van het Arbobesluit.

Vastleggen van de reikwijdte van de werkzaamheden en vakbekwaamheden

Het is belangrijk om te voorkomen dat werknemers fouten maken waardoor ze zichzelf en anderen in gevaar kunnen brengen, en dat is uw taak als werkgever zijnde. De fouten die gemaakt worden, worden vaak gemaakt door onwetendheid. Het is daarom erg belangrijk om de reikwijdte van de werkzaamheden van uw medewerkers en hun bekwaamheden goed vast te leggen. Denk hierbij ook aan diploma’s en instructies. Al deze vakbekwaamheden en werkzaamheden per personeelslid komen in het aanwijsbeleid te staan, waarbij zorg gedragen moet worden voor aanwijzingen die passend zijn met het werk- en kennisniveau van de werknemers.

Het toewijzen van verschillende aanwijsniveaus

Er moet natuurlijk nog gecontroleerd worden of er voor gastechnische installaties ook een verplicht aanwijsbeleid benodigd is. Doordat dit nog niet bekend is, zijn er nog geen verschillende niveaus bekend voor werknemers die werkzaamheden uitvoeren aan, met of nabij gastechnische installaties. Daarom worden de vier verschillende aanwijsnieaus voor de elektrotechniek als leidraad gehouden:

  • Voldoende onderricht persoon
  • Vakbekwaam persoon
  • Installatieverantwoordelijke
  • Werkverantwoordelijke

Een benoeming alleen is niet voldoende

Is een benoeming al voldoende? Dat is misschien iets wat u zich afvraagt. Dit is niet het geval. Is de aanwijzing geregeld, dan moet u nog zorgen voor nascholing. Dit betreft dan de risico’s en veiligheidseisen en de bedrijfsregels en -voorschriften. Zo blijven uw medewerkers zich bewust van de risico’s van het vak en zullen ze daardoor minder ongelukken maken.

Het stappenplan voor het regelen van een aanwijsbeleid

Stap 1: analyseer de werkzaamheden binnen het bedrijf

Het is dus belangrijk om de reikwijdte van de werkzaamheden binnen het bedrijf vast te stellen. Hin betrekt u werkzaamheden en personen, maar ook veiligheidsmaatregelen en installaties zijn hierin belangrijk. Mocht u hier zelf niet uitkomen, dan kunt u een consultant inschakelen. Deze kan het overzicht bewaken, de werkzaamheden observeren en verschillende medewerkers interviewen.

Stap 2: de ontwikkeling van bruikbare werkinstructies

Ontwikkel bruikbare werkinstructies die binnen alle taken van het bedrijf passen. Ook hier is het slim om een specialist in te schakelen. Op deze manier kunnen uw werknemers zonder belemmeringen het werk blijven doen en doet het geen afbreuk aan de juridische verantwoordelijkheden van u als ondernemer.

Stap 3: bepaal het kennisniveau van de werknemers

U gaat testen of uw medewerkers het gewenste niveau van vakkennis hebben. Als een medewerker geen aantoonbare diploma’s heeft, kunt u het kennisniveau ook in kaart brengen door een ervaringsassessment te laten uitvoeren. Op deze manier kunt u alsnog een borging voor het gewenste niveau bewerkstelligen.

Stap 4: wijs werknemers aan, borg de veiligheid en stel wettelijke verplichtingen van u als werknemer vast

Hierbij moet u bijvoorbeeld denken aan een periodieke scholing van uw werknemers. Hierna moet u uw medewerkers officieel aanwijzen via een aanwijsbrief. Alle medewerkers binnen uw bedrijf moeten deze schriftelijke benoeming met daarin hun type benoeming en bijbehorende verantwoordelijkheden ondertekenen. Zo is het beleid goed gedekt binnen uw organisatie.

Bron: Kenteq

Geplaatst in .