Taken van de Preventiemedewerker

Elk bedrijf is verplicht ten minste één (1) werknemer aan te wijzen als preventiemedewerker. Dit mag niet iemand zijn van buiten het bedrijf. Als het bedrijf maximaal 25 werknemers in dienst heeft, mag de werkgever ook zelf de preventiemedewerker zijn.

De precieze inhoud van de taken van de preventiemedewerker is afhankelijk van onder andere de grootte, structuur en omstandigheden van het bedrijf. De preventiemedewerker heeft in ieder geval drie wettelijke taken (artikel 13 van de Arbowet, lid 7):

  1. Het ondersteunen van de werkgever om optimale arbeidsomstandigheden te realiseren. Dit gebeurt via de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E).
    De preventiemedewerker ondersteunt met het opstellen van een overzicht van alle risico’s over de veiligheid, gezondheid en het welzijn binnen het bedrijf. Dit resulteert in de RI&E. De werkgever krijgt door de RI&E snel inzicht in waar verbeteringen nodig of gewenst zijn. Lees hier meer over de RI&E-verplichting.
  2. Het adviseren en nauw samenwerken met de arbodeskundigen en de ondernemingsraad (OR) / personeelsvertegenwoordiging over de te nemen maatregelen voor een goed arbeidsomstandighedenbeleid.
    De preventiemedewerker werkt mee aan het plan van aanpak. De preventiemedewerker moet adviseren aan en samen werken met de bedrijfsarts en andere arbodienstverleners. In het basiscontract is vastgelegd dat de bedrijfsarts tijd moet reserveren voor overleg met de preventiemedewerker.
  3. Het (mede) uitvoeren van arbo-maatregelen.
    Het is gebruikelijk dat de preventiemedewerker afkomstig is van de werkvloer, waardoor hij of zij vindbaar is en een actieve bijdrage levert om de kans op gezondheidsklachten en ongevallen op het werk tot een minimum te beperken. Praktische voorbeelden van risico’s zijn bijvoorbeeld blijvende gehoorschade, werken met gevaarlijke stoffen of het krijgen van (blijvende) rugklachten door tillen. De preventiemedewerker vervult een brugfunctie tussen de werkgever en werknemers en let erop dat er aandacht wordt besteed aan de – in de RI&E beschreven – risico’s. De preventiemedewerker assisteert bijvoorbeeld de werkgever met heldere voorlichting over duidelijke werkinstructies, het correct gebruik van beschermingsmiddelen en handige tools bij langdurig beeldschermgebruik.

Takenpakket uitbreiden

Naast de drie wettelijke taken kan de preventiemedewerker – in overleg met de werkgever – diens takenpakket ook uitbreiden. Denk hierbij aan het:

Wilt u een praktische cursus preventiemedewerker volgen? Schrijf u nu in bij Ingenium dé Opleider.

Geplaatst in .