Keuren arbeidsmiddelen Belgie

Inleiding

Het keuren van arbeidsmiddelen is Belgie is geregeld in de Codex voor welzijn op het werk. De Codex is een document welke te vinden is op de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Op 2 juni 2017 is de meest recente versie van de Codex gepresenteerd.

Opbouw Codex

De Codex is opgebouwd uit een aantal boeken, elk boek is weer opgebouwd uit een aantal titels. Hierbij een overzicht van de opbouw van de Codex. Het boek over arbeidsmiddelen is cursief gemarkeerd.

BOEK I: ALGEMENE BEGINSELEN

Titel 1: Inleidende bepalingen

Titel 2: Algemene beginselen betreffende het welzijnsbeleid

Titel 3: Preventie van psychosociale risico’s op het werk

Titel 4: Maatregelen in verband met het gezondheidstoezicht op de werknemers

Titel 5: Eerste hulp

Titel 6: Maatregelen in geval van arbeidsongeval

 

BOEK II: ORGANISATORISCHE STRUCTUREN EN SOCIAAL OVERLEG

Titel 1: De interne dienst voor preventie en bescherming op het werk

Titel 2: De gemeenschappelijke interne dienst voor preventie en bescherming op het werk

Titel 3: De externe dienst voor preventie en bescherming op het werk

Titel 4: Vorming en bijscholing van de preventieadviseurs

Titel 5: De externe diensten voor technische controles op de werkplaats

Titel 6: Laboratoria

Titel 7: Comités voor preventie en bescherming op het werk

Titel 8: Rechtstreekse participatie

Titel 9: De Hoge Raad voor preventie en bescherming op het werk

 

BOEK III: ARBEIDSPLAATSEN

Titel 1: Basiseisen betreffende arbeidsplaatsen

Titel 2: Elektrische installaties

Titel 3: Brandpreventie op de arbeidsplaatsen

Titel 4: Ruimten met risico’s voor een explosieve atmosfeer

Titel 5: Opslagplaatsen voor ontvlambare vloeistoffen

Titel 6: Veiligheids- en gezondheidssignalering

BOEK IV: ARBEIDSMIDDELEN

Titel 1: Definities

Titel 2: Bepalingen van toepassing op alle arbeidsmiddelen

Titel 3: Mobiele arbeidsmiddelen al dan niet met eigen aandrijving

Titel 4: Arbeidsmiddelen voor het hijsen of heffen van lasten

Titel 5: Arbeidsmiddelen voor tijdelijke werkzaamheden op hoogte

 

BOEK V: OMGEVINGSFACTOREN EN FYSISCHE AGENTIA

Titel 1: Thermische omgevingsfactoren

Titel 2: Lawaai

Titel 3: Trillingen

Titel 4: Werkzaamheden in een hyperbare omgeving

Titel 5: Ioniserende stralingen

Titel 6: Kunstmatige optische straling

Titel 7: Elektromagnetische velden

 

BOEK VI: CHEMISCHE, KANKERVERWEKKENDE EN MUTAGENE AGENTIA

Titel 1: Chemische agentia

Titel 2: Kankerverwekkende en mutagene agentia

Titel 3: Asbest

Titel 4: Erkenning van asbestverwijderaars

 

BOEK VII: BIOLOGISCHE AGENTIA

Titel 1: Algemene bepalingen

BOEK VIII: ERGONOMISCHE BELASTING

Titel 1: Werkzitplaatsen en rustzitplaatsen

Titel 2: Beeldschermen

Titel 3: Manueel hanteren van lasten

 

BOEK IX: COLLECTIEVE BESCHERMING EN INDIVIDUELE UITRUSTING

Titel 1: Collectieve beschermingsmiddelen

Titel 2: Persoonlijke beschermingsmiddelen

Titel 3: Werkkledij

 

BOEK X: WERKORGANISATIE EN BIJZONDERE WERKNEMERSCATEGORIEEN

Titel 1: Nachtarbeiders en werknemers in ploegendienst

Titel 2: Uitzendarbeid

Titel 3: Jongeren op het werk

Titel 4: Stagiairs

Titel 5: Moederschapsbescherming

Boek IV Arbeidsmiddelen is evenals het Nederlandse Arbeidsomstandighedenbesluit hoofdstuk 7 gebaseerd op de gebaseerd op de Europese Richtlijn Arbeidsmiddelen (Richtlijn 2009/104/EG).

Keuringsverplichting

In België wordt de keuring een controle genoemd. Artikel IV.2-14 spreekt over:

De werkgever ziet erop toe dat de arbeidsmiddelen die onderhevig zijn aan invloeden die lei- den tot verslechteringen welke aanleiding kunnen geven tot het ontstaan van gevaarlijke situaties, worden onderworpen aan:

1° periodieke controles en, in voorkomend geval, aan periodieke proeven;

2° bijzondere controles, telkens wanneer zich uitzonderlijke gebeurtenissen hebben voorgedaan die schadelijke gevolgen kunnen hebben voor de veiligheid van het arbeidsmiddel, zoals het ombouwen, ongevallen, natuurverschijnselen en lange perioden van buitengebruikstelling.

De in het tweede lid bedoelde controles hebben tot doel te garanderen dat de veiligheids- en gezondheidsvoorschriften worden nageleefd en deze verslechteringen tijdig worden opgespoord en hersteld.

De resultaten van de controles moeten schriftelijk worden vastgelegd en ter beschikking worden gehouden van de met het toezicht belaste ambtenaar. Zij moeten gedurende een gepaste tijd worden bewaard.

Wanneer de betrokken arbeidsmiddelen buiten de onderneming worden gebruikt, moeten zij vergezeld gaan van een materieel bewijs van de laatste controle.

Onverminderd de wettelijke verplichtingen inzake controles door EDTC’s, worden de in dit artikel bedoelde controles uitgevoerd door deskundigen, intern of extern aan de onderneming of inrichting.

Conclusie

De conclusie is dat de keuring van arbeidsmiddelen gelijk loopt aan de wijze van keuren in Nederland.

Uitzonderingen

Een uitzondering in België betreffen kranen en hoogwerkers. Deze dienen driemaandelijks te worden gecontroleerd door een zogenaamde EDTC.

Voor valbeveiligingsmiddelen geldt hetzelfde als voor hijs- en hefmiddelen, namelijk dat deze jaarlijks dienen te worden gekeurd door een EDTC.

Een EDTC is een Externe Dienst een technische Controle op de Werkplaats. Klik voor een overzicht van de ETDS’s.

Geplaatst in .