ZZP-ers en keuren arbeidsmiddelen

Moet een ZZP-er beschikken over gekeurde arbeidsmiddelen? Hierover bestond veel onduidelijkheid. Het Ministerie van Sociale zaken en de Inspectie SZW (Arbeidsinspectie) hebben een folder uitgebracht om alle verplichtingen van de ZZP-er in het kader van de Arbowet te verduidelijken.

De ZZP-er dient te werken met gekeurd materieel. Over arbeidsmiddelen wordt het volgende geschreven:

Als u werkt met machines is er het risico dat handen of andere lichaamsdelen door de machine ‘geraakt’ worden. Dit kan ernstige verwondingen tot gevolg hebben. Daarom moeten machines veilig zijn. Ook moet u er zo veilig mogelijk mee werken. Dit betekent onder andere dat:

  • bewegende delen van machines afgeschermd en beveiligd moeten zijn;
  • machines stabiel opgesteld moeten zijn;
  • u machines gebruikt waar ze voor bedoeld zijn;
  • onderhouds-, reparatie- en reinigingswerkzaamheden alleen uitgevoerd mogen worden als de machine is uitgeschakeld en drukloos of spanningsloos is gemaakt;
  • de machines gekeurd worden;
  • samengestelde machines voorzien moeten zijn van een gemeenschappelijke noodstopvoorziening.

Voor het werken met machines geldt het Arbobesluit. Voor machines die gemaakt zijn in 1995 of later geldt bovendien de Warenwet. Dat betekent dat ze bij levering voorzien moeten zijn van een Nederlandse gebruiksaanwijzing, een conformi- teitsverklaring en een CE-markering. Deze machines zijn in principe veilig als u ze gebruikt zoals in de bijgeleverde gebruiksaanwijzing staat en als u zelf niets aan de machines verandert.

Elektrisch handgereedschap moet deugdelijk zijn, goed onderhouden worden en gekeurd zijn. Gereedschap mag u alleen gebruiken voor het doel waarvoor het gemaakt is. Het is belangrijk dat er geen elektriciteitsdraden blootliggen. Volg altijd de veiligheidsvoorschriften in de gebruiksaanwijzing.

Geplaatst in .