Overzicht Europese normen Machineveiligheid

Overzicht Europese normen

De Europese Commissie publiceert met enige regelmaat een nieuwe geconsolideerde lijst van geharmoniseerde Europese normen in het kader van de Richtlijn 2006/42/EG betreffende machines.

De normen zijn in Nederland te koop via het Nederlandse Normalisatie Instituut: www.nen.nl.

Geharmoniseerde normen worden door de Europese normalisatie-instellingen vastgesteld in het Engels (CEN en Cenelec publiceren ook in het Frans en Duits). Vervolgens vertalen de nationale normalisatie-instellingen de titels van de geharmoniseerde normen in alle andere officiële talen van de Europese Unie.

CEN normen: Type A-, type B- of type C-normen

In de geconsolideerde lijst worden de door CEN ontwikkelde normen ingedeeld in type A-, type B- of type C-normen.

In dit overzicht is een selectie van normen en uitleg opgenomen ten behoeve van de uitvoering van Richtlijn 2006/42/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2006 betreffende machines (Machinerichtlijn).

Type A-normen

In type A-normen worden basisbegrippen, terminologie en ontwerpbeginselen omschreven die van toepassing zijn op alle categorieën machines. Deze normen gaan vooral over de basisveiligheid en risico inventarisatie en -evaluatie.

Toepassing van alleen deze normen, hoewel ze een essentieel kader voor de correcte toepassing van de machinerichtlijn vormen, is niet voldoende om voor overeenstemming met de relevante essentiële gezondheids- en veiligheidseisen van de richtlijn te zorgen en zorgt daarom niet voor een volledig vermoeden van overeenstemming. Hierbij de belangrijkste norm voor machineveiligheid:

 • EN ISO 12100:2010
  Veiligheid van machines — Algemene ontwerpbeginselen — Risicobeoordeling en risicoreductie (ISO 12100:2010)

Type B-normen

Type B-normen hebben betrekking op specifieke aspecten of onderdelen van de veiligheid van machines of op specifieke soorten veiligheidsmaatregelen die kunnen worden toegepast op een breed scala aan categorieën machines. Toepassing van de specificaties van type B-normen verleent een vermoeden van overeenstemming met de essentiële gezondheids- en veiligheidseisen van de machinerichtlijn waarop ze betrekking hebben wanneer een type C-norm of de risicobeoordeling van de fabrikant aantoont dat een door de type B-norm beschreven technische oplossing voor de desbetreffende categorie machines of het desbetreffende model toereikend is. Toepassing van type B-normen die specificaties geven voor veiligheidscomponenten die onafhankelijk in de handel worden gebracht, verleent een vermoeden van overeenstemming voor de desbetreffende veiligheidscomponenten en voor de essentiële gezondheids- en veiligheidseisen waarop de normen betrekking hebben. Hierbij een overzicht van de belangrijkste type B normen:

 • EN 349:1993+A1:2008 Veiligheid van machines – Minimumafstanden ter voorkoming van het bekneld raken van menselijke lichaamsdelen
 • EN 547-1:1996+A1:2008 Veiligheid van machines – Menselijke lichaamsafmetingen – Deel 1: Principes voor de bepaling van de vereiste afmetingen van toegangsopeningen in machines voor het gehele lichaam
 • EN 547-2:1996+A1:2008 Veiligheid van machines – Menselijke lichaamsafmetingen – Deel 2: Principes voor de bepaling van de vereiste afmetingen van toegangsopeningen
 • EN 547-3:1996+A1:2008 Veiligheid van machines – Menselijke lichaamsafmetingen – Deel 3: Antropometrische gegevens
 • EN 574:1996+A1:2008 Veiligheid van machines – Tweehandenbediening – Functionele aspecten – Grondslagen voor het ontwerp
 • EN 614-1:2006+A1:2009 Veiligheid van machines – Ergonomische ontwerpprincipes – Deel 1: Terminologie en algemene principes
 • EN 614-2:2000+A1:2008 Veiligheid van machines – Ergonomische ontwerpprincipes – Deel 2: Interactie tussen het ontwerp van machines en werktaken
 • EN 626-1:1994+A1:2008 Veiligheid van machines – Verlaging van de gezondheidsrisico’s ten gevolge van gevaarlijke stoffen, afkomstig van machines – Deel 1: Grondbeginselen en specificaties voor fabrikanten van machines
 • EN 626-2:1996+A1:2008 Veiligheid van machines – Verlaging van de gezondheidsrisico’s ten gevolge van gevaarlijke stoffen, afkomstig van machines – Deel 2: Methodiek voor het opstellen van verificatieprocedures
 • EN 842:1996+A1:2008 Veiligheid van machines – Visuele gevaarsignalen – Algemene eisen, ontwerpprincipes en beproevingsmethoden
 • EN 894-1:1997+A1:2008 Veiligheid van machines – Ergonomische eisen voor het ontwerpen van informatie- en bedieningsmiddelen – Deel 1: Algemene beginselen voor de interactie tussen de mens en informatie- en bedieningsmiddelen
 • EN 894-2:1997+A1:2008 Veiligheid van machines – Ergonomische eisen voor het ontwerpen van informatie- en bedieningsmiddelen – Deel 2: Informatiemiddelen
 • EN 894-3:2000+A1:2008 Veiligheid van machines – Ergonomische eisen voor het ontwerpen van informatie- en bedieningsmiddelen – Deel 3: Bedieningsmiddelen
 • EN 894-4:2010 Veiligheid van machines – Ergonomische eisen voor het ontwerpen van informatie- en bedieningsmiddelen – Deel 4: Locatie en indeling van informatie- en bedieningsmiddelen
 • EN 953:1997+A1:2009 Veiligheid van machines – Afschermingen – Algemene eisen voor het ontwerp en de constructie van vaste en beweegbare afschermingen
 • EN 981:1996+A1:2008 Veiligheid van machines – Systeem van akoestische en optische gevaarsignalen en informatieve signalen
 • EN 1005-1:2001+A1:2008 Veiligheid van machines — Menselijke fysieke belasting — Deel 1: Termen en definities
 • EN 1005-2:2003+A1:2008 Veiligheid van machines — Menselijke fysieke belasting — Deel 2: Handmatig hanteren van machines en machine-onderdelen
 • EN 1005-3:2002+A1:2008 Veiligheid van machines — Menselijke fysieke belasting — Deel 3: Aanbevolen maximale krachten bij machinewerkzaamheden
 • EN 1005-4:2005+A1:2008 Veiligheid van machines — Menselijke fysieke belasting — Deel 4: Evaluatie van werkhoudingen en bewegingen bij machinewerkzaamheden
 • EN 1032:2003+A1:2008 Mechanische trillingen — Beproeving van mobiele machines om de trillingsemissiewaarde te bepalen
 • EN 1037:1995+A1:2008 Veiligheid van machines — Voorkoming van onbedoeld starten
 • EN 1093-1:2008 Veiligheid van machines — Evaluatie van de emissie van gevaarlijke stoffen in de lucht — Deel 1: Keuze van de meetmethoden
 • EN 1093-2:2006+A1:2008 Veiligheid van machines — Evaluatie van de emissie van gevaarlijke stoffen in de lucht — Deel 2: Sporenmethode voor het beoordelen van de emissiewaarde van een bepaalde vervuilende stof
 • EN 1093-3:2006+A1:2008 Veiligheid van machines — Evaluatie van de emissie van gevaarlijke stoffen in de lucht — Deel 3: Emissiewaarde van een opgegeven vervuilende stof — Proefstandmethode met gebruik van de werkelijke vervuilende stof
 • EN 1093-4:1996+A1:2008 Veiligheid van machines — Evaluatie van de emissie van gevaarlijke stoffen in de lucht — Deel 4: Vangvermogen van een uitlaatsysteem — Sporenmethode
 • EN 1093-6:1998+A1:2008 Veiligheid van machines — Evaluatie van de emissie van gevaarlijke stoffen in de lucht — Deel 6: Massascheidingsrendement, vrije uitlaat
 • EN 1093-7:1998+A1:2008 Veiligheid van machines — Evaluatie van de emissie van gevaarlijke stoffen in de lucht — Deel 7: Massascheidingsrendement, geleide uitlaat
 • EN 1093-8:1998+A1:2008 Veiligheid van machines — Evaluatie van de emissie van gevaarlijke stoffen in de lucht — Deel 8: Parameter voor de concentratie aan vervuilende stof, proefstandmethode
 • EN 1093-9:1998+A1:2008 Veiligheid van machines — Evaluatie van de emissie van gevaarlijke stoffen in de lucht — Deel 9: Parameter voor de concentratie aan vervuilende stof, proefruimtemethode
 • EN 1093-11:2001+A1:2008 Veiligheid van machines — Evaluatie van de emissie van gevaarlijke stoffen in de lucht — Deel 11: Decontaminatie-index
 • EN 1127-2:2014 Ontploffingsgevaarlijke  atmosferen  —  Voorkoming van en bescherming tegen ontploffingen — Deel  2:  Grondbeginselen  en  methodologie  voor mijnbouw
 • EN 1539:2009 Droogtoestellen  en  ovens,  waarin  brandbare stoffen worden vrijgegeven — Veiligheidseisen
 • EN 1807-1:2013 Veiligheid  van  houtbewerkingsmachines  —  Lintzagen — Deel 1: Tafelzagen en lintzagen
 • EN 1807-2:2013 Veiligheid  van  houtbewerkingsmachines  —  Lintzagen  —  Deel  2:  Zaagmachines voor boomstammen
 • EN 1837:1999+A1:2009 Veiligheid van machines – Integrale verlichting van machines
 • EN 1870-3:2001+A1:2009 Veiligheid  van  houtbewerkingsmachines  —  Cirkelzagen  —  Deel  3:  Afkortzagen  en  gecombineerde afkortzagen en tafelcirkelzagen
 • EN 1870-4:2012 Veiligheid  van  houtbewerkingsmachines  —  Cirkelzagen  —  Deel  4:  Machines  met  een  trekzaag met  meerdere  bladen  en  handmatige  toe-  en afvoer  van materiaal
 • EN 1870-5:2002+A2:2012 Veiligheid  van  houtbewerkingsmachines  —  Cirkelzagen  —  Deel  5:  Gecombineerde  cirkelzaagtafels/van  onderen  werkende  afkortzaag  en meerbladscirkelzagen voor langszagen
 • EN 1870-6:2002+A1:2009 Veiligheid  van  houtbewerkingsmachines  —  Cirkelzagen  —  Deel  6:  Cirkelzaagmachines  voor brandhout en gecombineerde cirkelzaagmachines voor  brandhout/tafelcirkelzagen,  met  handmatig laden en/of  lossen
 • EN 1870-7:2012 Veiligheid  van  houtbewerkingsmachines  —  Cirkelzagen  —  Deel  7:  Enkelbladige  zaag  met geïntegreerde  aanvoertafel  voor  boomstammen en met handmatige aan- en afvoer
 • EN 1870-8:2012 Veiligheid  van  houtbewerkingsmachines  —  Cirkelzagen  —  Deel  8:  Enkelbladige  schulpzagen met  aangedreven  zaageenheid  en  handmatige voeding en afname van het werkstuk
 • EN 1870-9:2012 Veiligheid  van  houtbewerkingsmachines  —  Cirkelzagen — Deel 9: Cirkelzaagmachines met twee bladen  voor  afkortzagen  met  geïntegreerde  voeding en met handmatige aanvoer en/of verwijdering van werkstukken
 • EN 1870-10:2013 Veiligheid  van  houtbewerkingsmachines  —  Cirkelzagen  —  Deel  10:  Automatische  enkelbladige en  semi-automatische  afkortzaagmachines  met een zaagblad
 • EN 1870-11:2013 Veiligheid  van  houtbewerkingsmachines  —  Cirkelzagen —  Deel  11:  half-automatische  en  automatische  horizontale  afkortzagen  met  een zaageenheid (zagen met radiale arm)
 • EN 1870-12:2013 Veiligheid  van  houtbewerkingsmachines  —  Cirkelzagen  —  Deel  12:  Afkortzaagmachines  met pendelend zaagblad
 • EN 1870-13:2007+A2:2012 Veiligheid  van  houtbewerkingsmachines  —  Cirkelzagen  —  Deel  13:  Horizontale  plaatzaagmachines
 • EN 1870-14:2007+A2:2012 Veiligheid  van  houtbewerkingsmachines  —  Cirkelzagen — Deel 14: Verticale plaatzaagmachines
 • EN 1870-15:2012 Veiligheid  van  houtbewerkingsmachines  —  Cirkelzagen  —  Deel  15:  Zaagmachines  met  meerdere  zaagbladen  voor  afkortzagen  met geïntegreerde  aanvoerinrichting  en  handmatige aan- en afvoer  van werkstukken
 • EN 1870-16:2012 Veiligheid  van  houtbewerkingsmachines  —  Cirkelzagen — Deel 16: Dubbel verstekzaagmachine voor het zagen in V-vorm
 • EN 1870-17:2012 Veiligheid  van  houtbewerkingsmachines  —  Cirkelzagen  —  Deel  17:  Handmatig  bediende horizontale afkortzaagmachines  met enkelvoudige zaageenheid (handbediende zagen met radiale arm)
 • EN 1870-18:2013 Veiligheid  van  houtbewerkingsmachines  —  Cirkelzagen — Deel 18: Afkortcirkelzagen
 • EN 1870-19:2013 Veiligheid  van  houtbewerkingsmachines  —  Cirkelzagen  —  Deel  19:  Circelzaag  machines  (met en zonder schuiftafel) en bouwplaatszagen
 • EN ISO 11161:2007 Veiligheid van machines — Geintegreerde productiesystemen — Algemene eisen (ISO 11161:2007)
 • EN ISO 11161:2007/A1:2010
 • EN 12198-1:2000+A1:2008 Veiligheid van machines — Beoordeling en vermindering van het gevaarveroorzaakt door straling uitgezonden door machines — Deel 1: Algemene beginselen
 • EN 12198-2:2002+A1:2008 Veiligheid van machines — Beoordeling en vermindering van de risico’s veroorzaakt door straling uitgezonden door machines — Deel 2: Meetprocedure voor de stralingsemissie
 • EN 12198-3:2002+A1:2008 Veiligheid van machines — Beoordeling en vermindering van het gevaar veroorzaakt door straling uitgezonden door machines — Deel 3: Vermindering van straling door verzwakking of afscherming
 • EN 12786:2013 Veiligheid van machines — Regels voor het opstellen van hoofdstukken over trillingen in veiligheidsnormen
 • EN 13478:2001+A1:2008 Veiligheid van machines — Brandpreventie en -beveiliging
 • EN ISO 13849-1:2008 Veiligheid van machines – Onderdelen van besturingssystemen met een veiligheidsfunctie – Deel 1: Algemene regels voor ontwerp (ISO 13849-1:2006)
 • EN ISO 13849-1:2008/AC:2009
 • EN ISO 13849-2:2008 Veiligheid van machines – Onderdelen van besturingssystemen met een veiligheidsfunctie – Deel 2: Validatie (ISO 13849-2:2003)
 • EN ISO 13850:2008 Veiligheid van machines; Noodstop; Ontwerpbeginselen (ISO 13850:2006)
 • EN ISO 13855:2010 Veiligheid van machines – Positionering van beveiligingsinrichtingen in verband met de naderingssnelheden van delen van het menselijk lichaam (ISO 13855:2010)
 • EN ISO 13856-1:2013 Machineveiligheid — Drukgevoelige beschermingsmiddelen — Deel 1: Algemene principes voor ontwerp en beproeven van drukgevoelige matten en vloeren (ISO 13856-1:2013)
 • EN ISO 13856-2:2013 Machineveiligheid — Drukgevoelige beschermingsmiddelen — Deel 2: Algemene principes voor het ontwerp en beproeving van drukgevoelige lijsten en drukgevoelige beugels (ISO 13856-2:2013)
 • EN ISO 13856-3:2013 Veiligheid van machines — Drukgevoelige beschermingsinrichtingen— Deel 3: Algemene principes voor het ontwerp en beproeving van drukgevoelige lijsten, platen, draden en dergelijke inrichtingen (ISO 13856-3:2013)
 • EN ISO 13857:2008 Veiligheid van machines – Veiligheidsafstandenter voorkoming van het bereiken van gevaarlijke zones door bovenstaande en onder­ staande ledematen (ISO 13857:2008)
 • EN ISO 14119:2013 Veiligheid van machines — Blokkeerinrichtingen gekoppeld aan afschermingen — Grondbeginselen voor het ontwerp en de keuze (ISO 14119:2013)
 • Deze norm vervangt de EN 1088:1995+A2:2008 Veiligheid van machines – Blokkeerinrichtingen gekoppeld aan afschermingen – Grondbeginselen voor het ontwerp en de keuze. Per 30-04-2015 vervalt het vermoeden van overeenstemming van deze norm.
 • EN ISO 14122-1:2001 Veiligheid van machines — Vaste toegangsmiddelen tot machines en industriële installaties — Deel 1: Keuze van een vast toegangsmiddel tussen twee niveaus (ISO 14122-1:2001)
 • EN ISO 14122-1:2001/A1:2010
 • EN ISO 14122-2:2001 Veiligheid van machines — Vaste toegangsmiddelen tot machines en industriële installaties — Deel 2: Werkbordessen en looppaden (ISO 14122-2:2001)
 • EN ISO 14122-2:2001/A1:2010
 • EN ISO 14122-3:2001 Veiligheid van machines; Permanente toegangsmiddelentot machines; Deel 3: Trappen, trapladders en leuningen (ISO 14122-3:2001)
 • EN ISO 14122-3:2001/A1:2010
 • EN ISO 14122-4:2004 Veiligheid van machines — Permanente toegangsmiddelen tot machines — Deel 4: Vaste ladders (ISO 14122-4:2004)
 • EN ISO 14122-4:2004/A1:2010
 • EN ISO 14159:2008
 • Machineveiligheid — Hygiëne-eisen voor het ontwerpen van machines (ISO 14159:2002)
 • EN ISO 14738:2008 Veiligheid van machines — Antropometrische eisen voor het ontwerp van werkplekken bij machines.

Type C-normen

Type C-normen geven specificaties voor een gegeven categorie machines, bijvoorbeeld kolomboormachines. De verschillende typen machines die tot de categorie machines behoren die door een type C-norm worden bestreken, hebben een vergelijkbaar bedoeld gebruik en brengen vergelijkbare gevaren met zich mee. Type C-normen kunnen verwijzen naar type A- of type B-normen, waarbij wordt aangegeven welke specificaties van de type A-of type B-norm op de desbetreffende categorie machines van toepassing zijn.

Wanneer voor een gegeven aspect van de machineveiligheid een type C-norm afwijkt van de specificaties van een type A- of type B-norm, prevaleert de type C-norm boven de specificaties van de type A- of type B-norm.

Toepassing van de specificaties van een type C-norm op basis van de risicobeoordeling van de fabrikant verleent een vermoeden van overeenstemming met de essentiële gezondheids- en veiligheidseisen van de machinerichtlijn waarop de norm betrekking heeft.

Bepaalde type C-normen zijn georganiseerd in een reeks delen, waarbij in deel 1 van de norm algemene specificaties worden gegeven, die van toepassing zijn op een familie van machines, en in andere delen van de norm specificaties voor specifieke categorieën machines worden gegeven ter aanvulling of wijziging van de algemene specificaties van deel 1. Voor type C- normen die op deze manier zijn georganiseerd, wordt het vermoeden van overeenstemming met de essentiële veiligheids- en gezondheidseisen van de machinerichtlijn verleend door toepassing van het algemene deel 1 van de norm, samen met het relevante specifieke deel van de norm. Hierbij een overzicht van belangrijke type C normen:

 • EN 289:2014 Machines  voor kunststoffen  en  rubber  —  Persen — Veiligheidseisen
 • EN 60204-1:2006 Veiligheid van machines – Elektrische uitrusting van machines – Deel 1: Algemene eisen IEC 60204-1:2005 (Gewijzigd)
 • EN 60204-1:2006/A1:2009 IEC 60204-1:2005/A1:2008
 • EN 60204-1:2006/AC:2010
 • EN 61310-1:2008 Veiligheid van machines – Signalering, markeringen en bediening – Deel 1: Eisen aan zichtbare, hoorbare en voelbare signalen
IEC 61310-1:2007
 • EN 61310-2:2008 Veiligheid van machines – Signalering, markeringen en bediening – Deel 2: Eisen aan markeringen IEC 61310-2:2007
 • EN 61310-3:2008 Veiligheid van machines – Signalering, markeringen en bediening – Deel 3: Eisen aan de positie en de bediening van bedieningselementen
IEC 61310-3:2007
 • EN 61496-1:2013 Machineveiligheid – Aanrakingsvrije elektrische beveiligingsinrichtingen – Deel 1: Algemene eisen en beproevingen
IEC 61496-1:2004 (Gewijzigd)
 • EN 61496-1:2004 Machineveiligheid – Aanrakingsvrije elektrische beveiligingsinrichtingen – Deel 1: Algemene eisen en beproevingen
IEC 61496-1:2004 (Gewijzigd)
 • EN 61496-1:2004/A1:2008
 • IEC 61496-1:2004/A1:2007
 • EN 61496-1:2013
 • IEC 61496-1:2012
 • EN 62061:2005 Veiligheid van machines – Functionele veiligheid van elektrische, elektronische en programmeerbare systemen met een veiligheidsfunctie
IEC 62061:2005
 • EN 62061:2005/A1:2013
 • IEC 62061:2005/A1:2012

Cenelec normen

De door Cenelec ontwikkelde normen worden in deze lijst niet als type A-, type B- of type C-normen ingedeeld.

 

Geplaatst in .