Keuren van Grondverzetmachines met een hijsfunctie

Over het keuren van grondverzetmachines met een hijsfunctie doen verschillende verhalen de ronde. Met dit artikel proberen wij duidelijkheid te verschaffen. Grondverzetmachines die voor traditionele grondverzetwerkzaamheden worden gebruikt mogen door een deskundig keurmeester worden gekeurd. Dit ongeacht het tonnage van de machine. Een aantal grondverzetmachines is voorzien van een hijsfunctie (lees: een hijshaak). Het hijsvermogen bepaalt welk keuringsregime van toepassing is. We onderscheiden hierbij de volgende indeling:

Hijsvermogen Grondverzetmachines

  • Capaciteit  < 10 tonmeter en/of een bedrijfslast < 2 ton
  • Capaciteit > 10 tonmeter en/of een bedrijfslast > 2 ton

 

Capaciteit  < 10 tonmeter en/of een bedrijfslast < 2 ton

Grondverzetmachines onder de 10 tonmeter mogen door een deskundig keurmeester worden gekeurd. Hier hoeft geen externe keuring door een aangewezen instelling plaats te vinden.

Capaciteit > 10 tonmeter en/of een bedrijfslast > 2 ton

Hijskranen of grondverzetmachines met een hijsfunctie boven de 10 tonmeter moeten jaarlijks worden gekeurd door een deskundig keurmeester. Daarboven geldt een aanvullende tweejaarlijkse keuring conform het Warenwetbesluit. Deze keuring dient plaats te vinden door een door de minister aangewezen instelling (bijvoorbeeld Aboma+Keboma, TüV, SGS, etc). De eerste keuring dient 24 maanden na de eerste ingebruikneming plaats te vinden. Vervolgens dient deze externe keuring elke 2 jaar herhaald te worden (Warenwetbesluit machines artikel 6d). Voor de tussenliggende jaren dient overeenkomstig artikel 6d van het Warenwetbesluit machines de kraan te worden gekeurd door een deskundige natuurlijke persoon, rechtspersoon of instelling. Het letterlijke wetsartikel luidt:

Artikel 6d Warenwetbesluit machines

1. Een hijskraan met een bedrijfslast die gelijk is aan of hoger is dan twee ton wordt ten minste eenmaal per 12 maanden gekeurd. In aanvulling daarop wordt een mobiele kraan of torenkraan, die behoort tot een bij ministeriële regeling omschreven categorie, ten hoogste 24 maanden na de eerste ingebruikneming en vervolgens telkens na verloop van ten hoogste vierentwintig maanden gekeurd. Bij ministeriële regeling kan worden bepaald dat een aangewezen instelling kan verlangen dat een mobiele of torenkraan in geval van door haar geconstateerde ernstige gebreken, na een kortere termijn dan de termijnen, genoemd in de eerste en tweede volzin, wordt onderzocht op de staat van veiligheid. 2. De periodieke keuring, bedoeld in het eerste lid, vindt ten hoogste een maand na het verstrijken van de genoemde periode plaats indien degene die de keuring uitvoert dit uit oogpunt van bedrijfsvoering noodzakelijk acht. 3. De keuring bedoeld in het eerste lid, eerste zin, wordt uitgevoerd door een deskundige natuurlijke persoon, rechtspersoon of instelling. In afwijking daarvan wordt de keuring bedoeld in het eerste lid, tweede zin, van een mobiele kraan of torenkraan uitgevoerd door een aangewezen instelling. 4. De certificaathouder verstrekt de deskundige, Onze Minister of, indien Onze Minister een aangewezen instelling heeft aangewezen, deze instelling, desgevraagd kosteloos alle informatie die nodig is voor de uitvoering van het bepaalde bij of krachtens dit artikel.

Samenvatting

Dus samengevat: als een grondverzetmachine tot 10 tonmeter als kraan wordt ingezet dan kunt u de jaarlijkse keuring als deskundig keurmeester uitvoeren. Bij hijswerkzaamheden boven de 10 tonmeter geldt aanvullend de tweejaarlijkse keuringseis door een aangewezen instelling. Meer info over de praktische cursus keuren grondverzetmachines van Ingenium vindt u via de link. Of neem contact op via 088 – 2450000.

Geplaatst in .