Keuren arbeidsmiddelen Groot Brittannie

Het keuren van arbeidsmiddelen is in Groot Brittannië geregeld via de Healt en Safety at Work Act uit 1974. Hierin is geregeld dat de werkgever moet zorgdragen voor een veilige werkplek. Daarnaast dienen de risico’s te zijn geïnventariseerd en geëvalueerd, vergelijkbaar met onze Nederlandse RI&E.
In de Electricity at Work Regulations 1989 is opgenomen dat de noodzakelijke maatregelen van onderhoud moeten worden genomen dat gevaar zoveel mogelijk is voorkomen.
De Europese Richtlijn Arbeidsmiddelen, welke in Nederland in het Arbobesluit (hoofdstuk 7) is opgenomen is in Engeland opgenomen in de Provision and Use of Work Equipment Regulations 1998. Hierin is analoog aan de Nederlandse situatie opgenomen dat de arbeidsmiddelen geschikt zijn voor gebruik, in goede staat van onderhoud, voldoet aan de EU eisen (CE markering).
De Engelse Arbowetgeving wordt gehandhaafd door Health and Safety Executive (HSE), de Engelse equivalent van onze Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie). Met behulp van zogenaamde “Codes of practice en guidance” hebben zij de wetgeving vertaald naar een praktische aanpak. Voor het keuren van arbeidsmiddelen zijn er onder andere de volgende “Codes” (de opsomming betreft eveneens link naar de documenten als download):
De eerstgenoemde is arbeidsmiddelen breed. Het is een praktische vertaling van de Europese richtlijn arbeidsmiddelen naar de Engelse situatie. Onder ander de keuringsverplichting, onderhoudsverplichting, administratieve verplichtingen zijn er in vastgelegd evenals eisen aan voorlichting, instructie, afschermingen, noodstoppen, etc.
In het tweede document zijn de eisen ten aanzien van elektrische arbeidsmiddelen opgenomen, onder andere de visuele inspectie, de keuringsfrequentie en eisen t.a.v. de keurmeester.

Seaward, partner van Nederlandse fabrikant Nieaf-Smitt (een fabrikant van NEN 3140 meetapparatuur) heeft middels een folder de Engelse elektrische keuring (ook wel PAT-test genoemd) vertaald naar de praktische metingen.

Mocht u vragen hebben over dit artikel dan staan wij u graag te woord.
Geplaatst in .