Geldigheidsduur cursuscertificaten

De opleidingsadviseurs van Ingenium krijgen regelmatig de vraag welke geldigheidsduur op onze keurmeester-,  NEN 1010- en NEN 3140 certificaat staat. Is een herhalingscursus wettelijk verplicht? Onze mening hierover is duidelijk.

Herhaling Keurmeester certificaten

Op onze keurmeester/inspectie certificaten staat geen geldigheidsduur, dit is niet wettelijk verplicht. Artikel 7.4a lid 5 spreekt over dat de keuring moet worden uitgevoerd door een “deskundige natuurlijke persoon, rechtspersoon of instelling”. Een herhalingscursus is ook niet wettelijk verplicht, een keurmeester/inspecteur mag zelf zijn/haar deskundigheid op peil te houden. Dat kan de keurmeester zelf regelen b.v. door het volgen van de site www.nen.nl of www.arboportaal.nl (site van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) of onze keurmeesters kennisbank. Een herhalingscursus kan worden gezien als één van de (niet verplichte) mogelijkheden om het kennisniveau op peil te houden.

Herhaling NEN 3140 certificaat

Het zelfde geldt ook voor Voldoende Onderricht Persoon NEN 3140 certificaat, Vakbekwaam Persoon NEN 3140 certificaat en Installatie- en Werkverantwoordelijke NEN 3140 certificaat. Een werkgever is volgens artikel 8 van de Arbeidsomstandighedenwet verplicht om er voor te zorgen dat de werknemers doeltreffend worden ingelicht over de te verrichten werkzaamheden en de daaraan verbonden risico’s alsmede over de maatregelen die erop gericht zijn deze risico’s te voorkomen of te beperken. Een mogelijkheid om de risico’s van veilig werken aan of in de nabijheid van elektrische risico’s te instrueren is het volgen van een NEN 3140 cursus. Voorlichting en onderricht dient regelmatig herhaald te worden. In de NEN 3140 is een hulpmiddel opgenomen waarmee de herhalingsfrequentie van voorlichting  en instructie kan worden bepaald. De tijd tussen twee opeenvolgende instructies wordt bepaald door:

  1. de ervaring van de personen;
  2. de aard van de werkzaamheden;
  3. de frequentie waarmee de werkzaamheden worden uitgevoerd;
  4. de werkomstandigheden;
  5. de omgeving van de werkplek;
  6. de mate van toezicht;
  7. de mate van verandering van de werkzaamheden;
  8. de ervaring met betrekking tot (bijna) ongevallen.

Door de bovengenoemde factoren te wegen wordt de frequentie van de herinspectie bepaald. Soms wordt deze berekening gebruikt om een vaste einddatum voor een cursuscertificaat te berekenen. Dit vinden wij onterecht. Een organisatie mag ook zelf een interne instructie organiseren en registreren.

De praktijk

Ook wij komen af en toe cursisten tegen die tijdens een NEN 3140 keuring van een handboormachine de opmerking maken: “moet ik die meetpen aansluiten dan? Dat heb ik in al die jaren nooit gedaan…”. Voor zo iemand zou een herhalingscursus echt wel handig zijn… Als advies herhalingsfrequentie raden wij voor keurmeesters een vijfjarige interval aan. In vijf jaren wil er nog wel eens een wets- of normwijziging zijn. Deze advies herhalingstermijn adviseren wij eveneens voor NEN 3140 cursussen.

Verdiepen in plaats van herhalen

In plaats van het volgen van een herhalingscursus kunt u ook uw kennis verdiepen. Bijvoorbeeld met de eendaagse cursus keuren elektrische arbeidsmiddelen voor gevorderden.

VCA certificaten

Voor de volledigheid: op de certificaten Basisveiligheid VCA, Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCA staat een geldigheidsduur van 10 jaar. Deze geldigheidsduur is bepaald door de Stichting Samenwerking voor Veiligheid (SSVV). Meer informatie? Neem contact met ons op via 088-2450000 of via info@de-opleider.nl

Geplaatst in .