NEN 3140 certificaten geldigheidsduur

Bij veel opleiders staat op certificaten van Voldoende Onderricht Persoon, Vakbekwaam Persoon, Werkverantwoordelijke en Installatieverantwoordelijke & NEN 3140 certificaten een einddatum of ook wel geldigheidsduur van het certificaat vermeld. Onze mening hierover is duidelijk.

Arbowet Artikel 8 Voorlichting en onderricht

In Artikel 8 van de arbeidsomstandighedenwet is opgenomen dat de werkgever de werknemers doeltreffend moet voorlichten over de te verrichten werkzaamheden, de daaraan verbonden risico’s en de maatregelen die moeten worden genomen om de werkzaamheden veilig te kunnen uitvoeren. Deze voorlichting moet zijn aangepast aan de te verrichten werkzaamheden, zoals werkzaamheden met elektrotechnische risico’s. Deze voorlichting kan op een aantal verschillende manieren vorm gegeven worden, bijvoorbeeld door middel van:

  • Bedrijfsinterne voorlichting over elektrische risico’s
  • Een cursus (VOP, VP) NEN 3140

In een NEN 3140 cursus van Ingenium wordt de stand der techniek / stand der veiligheid als het gaat om elektrische risico’s behandeld. Een NEN 3140 opleiding leidt tot een NEN 3140 certificaat / diploma. Dergelijke NEN 3140 certificaten maken het aantonen van deskundigheid eenvoudiger.

Herhaling NEN 3140 kennis

Voorlichting en onderricht dient regelmatig herhaald te worden. Deze herhaling speelt in op het feit dat medewerkers op een gegeven moment “bedrijfsblind” worden. Ze zien de risico’s niet meer die kleven aan het werken aan / met elektrische installaties. De Arbeidsomstandigheden spreekt niet over een vaste herhalingsfrequentie, alleen dat het niveau van de voorlichting adequaat moet zijn. Om hier hulp te bieden heeft de NEN 3140 een hulpmiddel waarmee eenvoudig berekend kan worden hoe vaak instructie wenselijk is. Factoren die de tijd tussen twee opeenvolgende instructies bepalen zijn:

  1. de ervaring van de personen;
  2. de aard van de werkzaamheden;
  3. de frequentie waarmee de werkzaamheden worden uitgevoerd;
  4. de werkomstandigheden;
  5. de omgeving van de werkplek;
  6. de mate van toezicht;
  7. de mate van verandering van de werkzaamheden;
  8. de ervaring met betrekking tot (bijna) ongevallen.

Factoren voor bepalen herhaling NEN 3140 certificaten Door de bovengenoemde factoren te wegen wordt de frequentie van de herinspectie bepaald. Frequentie van herhaling NEN 3140 certificaten Door sommige opleiders wordt deze berekening gebruikt om een vaste einddatum voor een cursuscertificaat te berekenen. Dit vinden wij als Ingenium niet kloppen. Een werkgever is zelf verantwoordelijk voor het vaststellen van de mate van voorlichting en onderricht. Op de cursuscertificaten:

staan dus ook geen einddata vermeld. Als advies herhalingsfrequentie raden wij voor NEN 3140 cursussen een termijn van 5 jaar aan. Meer informatie? Neem contact met ons op via 088-2450000 of via info@de-opleider.nl.

Geplaatst in .